Fiskeregler

I fiskevand med medfiskeret er de lokale regelsæt til hver en tid de gældende.

Medlemmer har pligt til at holde sig ajour med gældende regler i fiskevandene.

Statstegn er påkrævet, jf. gældende regler fra staten.

Fisk fanget i foreningens vand må ikke sælges, eller på anden måde omsættes.

Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt. Bestyrelsen kan give dispensation til et arrangement.

2.

Fiskesæsonen

a.

Fiskesæsonen i åerne løber fra 1. marts – 31. oktober. Enhver form for fiskeri i åerne uden for denne periode er forbudt.

b.

I åer med medfiskeret gælder samme periode, med mindre andet er bestemt lokalt. For Skov & Naturstyrelsens fiskevand 1. april – 31. oktober

c.

I søerne må der fiskes hele året, med undtagelse af april måned, hvor søerne er fredet.

3.

Fiskeriets udførelse

a.

Der må maksimalt hjemtages 3 laksefisk pr. døgn pr. medlem. Regnbueørreden er undtaget fra denne regel.

b.

Der må kun fiskes med én stang ad gangen. Ved medefiskeri i søerne tillades dog op til 3 stænger ad gangen pr. fisker.

c.

Der må kun fiskes med kunstagn og regnorm. I søerne er det tilladt at fiske med dej, majs, brød, boillers og døde agnfisk. Agnfisk skal være fanget i samme sø som de benyttes i.

d.

Forfodring er strengt forbudt.

e.

Ved søerne må der kun fiskes fra land.

f.

Mindstemål skal overholdes. Undermålsfisk skal skånsomt genudsættes uanset fiskens tilstand.

g.

Ved åerne udøves bevægeligt nedstrøms fiskeri. Opstrømsfiskeri må kun finde sted, hvis det kan foregå uden gener for andre medfiskere.

h.

Der skal vises hensyn og holdes rimelig afstand til andre medfiskere. Man skal orientere sig om evt. medfiskeres placering, både før og under fiskeri. Det er ikke tilladt at gå ind umiddelbar foran andre. Ligeledes er det ikke tilladt at fiske unødigt tæt på forangående medfiskere.

i.

Enhver skal i videst muligt omfang sikre sig, at der ikke fiskes med sygdoms-inficeret grej.

4.

Parkering, færdsel og adfærd

a.

Foreningens anvisninger skal altid respekteres – herunder enhver form for skiltning.

b.

Vis hensyn overfor lodsejere, medfiskere og andre brugere af naturen ved fiskevandet.

c.

Der skal parkeres hensynsfuldt og så vidt muligt på anviste parkeringspladser. Parkeringen skal ske, så der skabes plads til flest mulige andre.

d.

Færdsel til fods skal ske langs bredden.

Opstrømsfærdsel langs bredden bør i videst muligt omfang undgås, og i øvrigt foregå under størst muligt hensyntagen til andres fiskeri.

e.

Støjende adfærd er ikke tilladt.

f.

Båltænding uden for de dertil indrettede steder er strengt forbudt.

Brug af grill tillades, såfremt det kan ske uden fare for antændelse af bevoksning eller lignende.

g.

Det er ikke tilladt at foretage handlinger, der forandrer eller er til skade for lodsejeres eller andres ejendom.

h.

Skader forvoldt på lodsejeres eller andres ejendom skal straks anmeldes til et medlem af bestyrelsen.

i.

Henkastning af liner, kroge og andet affald må ikke finde sted.

j.

På handicap-pladserne har kørestolsbrugere og gangbesværede fortrinsret.

k.

Hunde og andre husdyr må ikke medtages ved fiskevandet under fiskeri.

5.

Fiskekort og kontrol

a.

Fiskekort, dagkort og gæstekort skal bæres synligt.

Kopi af fiskekort accepteres, hvis kopien anføres med påskriften ”KOPI”, og kun når originalen samtidig er medbragt (i pung eller lign.)

b.

Medlemmer kan om nødvendigt kontrollere medfiskeres fiskekort, dagkort og gæstekort. Afviser en fisker at fremvise fiskekort, kan medlemmet indberettes for bestyrelsen.

c.

Fiskere er forpligtet til at fremvise fiskekort på forlangende. Dette uanset at fiskeriet endnu ikke er påbegyndt.

d.

Kun foreningens opsynsmænd, samt Fiskerikontrollen er fra Fiskeridirektoratet bemyndiget til at kontrollere statstegn, samt at udstede evt. afgift.

e.

Medlemmers børn og børnebørnunder 12 år fisker gratis ifølge med et medlem over 16 år, dog kun på EOSF-vand. Der må max. medtages 2 personer.

f.

Foreningens opsynsmænd og medlemmer af bestyrelsen, kan ved overtrædelser af regler, etik eller anden utilstedelig opførsel, bortvise et medlem, samt inddrage fiskekort og overdrage det til bestyrelsen. Herefter beslutter bestyrelsen det videre forløb.

g.

Alle henstillinger fra foreningens opsynsmænd skal følges.

6.

Dagkort og gæstekort

a.

Dag- og gæstekort er personlige og kan ikke overdrages til andre.

b.

Gæstekort udstedes i gæstens navn, og anføres værtens medlemsnummer samt fulde navn.

c.

Dagkort for ikke-medlemmer udstedes til de af bestyrelsen udpegede områder og strækninger af fiskevandet.

d.

Fangstjournalen fra DTU - holder styr på dine fisketure og hjælper fiskebestandene

Link til Aqua DTU

 

>

Har i kommentarer eller noget i gerne vil have på hjemmesiden så send en mail til Ejner